A+ A A-

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny – w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Informacje nt. Karty Dużej Rodziny przedstawione poniżej przygotowane zostały na podstawie Ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Dla kogo?

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę powyżej 18 r.ż., przebywającą za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):
  • do 18 r.ż.,
  • do 25 r.ż. gdy   dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

Oryginały lub odpisy:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej zmianie uległ wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz opracowano druk – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest przyznawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku, przy ul. Krynickiej 3 w pok. nr 1 w dniach:

Poniedziałek - Piątek   7.30 – 15.30


Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie GOPS lub ze strony internetowej:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

 

 

 

 

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Dodatkowe informacje OK